Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

SERDECZNIE WITAMY GOŚCI I PARAFIAN!

Serce Jezusa

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne - zmiłuj się nad nami!


aktualizacja: 21 listopada 2015

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII JEZUSA CH­RY­­­­S­TU­SA KRÓ­­LA WSZECH­Ś­WIA­TA:

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w ostat­nią już nie­­dzie­­­­­lę roku li­turgicznego. W tę niedzielę oddajemy chwałę Jezusowi Chry­s­­­tusowi Królowi Wszech­świata.

Nasz świat dąży ku swojemu spełnieniu. Nastąpi bowiem pełnia cza­­­sów. Często nazywamy ją końcem świata, kiedy ukaże się Ten, do któ­­rego wszystko należy. Pierworodny całego stworzenia, Któremu zos­­tanie poddany cały wszechświat, byty widzialne i niewidzialne. Jego pa­nowanie jest w naszych czasach jakby niedostrzegalne. Od stwo­rze­nia świata łatwiej człowiekowi dostrzec coś przeciwnego – panowanie de­mona, który wyraźnie daje o sobie znać w każdym pokoleniu. Ale my przecież już wiemy, że niezwyciężonym Królem jest Jezus Chrys­tus. On uczy nas postawy służby.

Prze­proś­my Króla Wieków za wszyst­kie nasze grze­chy i nie­­­wier­no­ści, abyśmy byli uczestnikami Jego Królestwa i aby ono już teraz mo­gło roz­wi­jać się w naszych sercach …