OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro po­­­­­­pro­wa­dzi­ła VIII Ró­ża Żywego Ró­żańca.
2. NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE KU CZCI NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA w na­szym koś­cie­le są od­­pra­wia­ne: dzisiaj o godz. 15.00, w ty­god­niu, co­­dzien­nie po Mszy św. o 18.45, we wtorek o 8.45, a w so­bo­tę o 18.30.
3. TRWA OKTAWA UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA. Dlatego w ramach na­bo­żeństw czerw­co­wych, bę­­dziemy zgłębiać tajemnice Eucharystii, a na zakończenie, jeśli po­go­da na to poz­wo­li, wyruszymy na procesję te­oforyczną wokół koś­cioła. Za­pr­­a­szam wszyst­kich do udziału w tych na­bożeństwach, zwłaszcza dziew­czynki do sy­­pa­nia kwiatków. Przy okazji chciałbym podziękować wszyst­kich, którzy włączyli się w przy­gotowanie ołtarzy na trasie procesji teoforycznej i miejsca celebracji Mszy św. polowej przed bu­dyn­kiem G.O.K.-u. Dziękuję gospodarzom posesji, na których sta­nęły przepiękne, bogato udekorowane ołtarze, dziękuję Pa­rafialnej Radzie Dusz­pasterskiej, dzię­kuję wszystkim, którzy włączyli się w stawianie tych oł­ta­rzy. Dziękuję kościelnym, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., Służbie Li­turgicznej Ołtarza, dziękuję dziewczynkom za sypanie kwia­tów, chłopcom za niesienie feretronu z Najśw. Sercem Pana Jezusa, dziękuję p. ka­te­chetce Bożenie i ro­dzi­com tych dzieci za ich przygotowanie i poprowadzenie, dziękuję wszystkim, któ­­rzy przynieśli kwiatki do sypania dla dzieci, a także panu organiście i tym, którzy prowadzili śpiewy, pa­nom niosących baldachim oraz panu Wald­kowi za nagłośnienie całej procesji i w czasie mszy św. polowej. Dziękuję wszystkim tym, którzy u­de­korowali do­my i okna na uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję najserdeczniej jak mogę, wszystkim tym, którzy u­czest­ni­czy­li w tej procesji i wspólną modlitwą oraz gromkim śpiewem wyznali wiarę w Jezusa Chrys­tusa i dzię­ko­wali Bogu za największy skarb jaki jest dla nas wierzących Eucharystia.
4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY przypada we wtorek, 20 czerw­ca. W tym dniu odprawimy, w ramach na­bo­żeń­­­stwa czerw­cowego, nowennę ku czci św. Antoniego z Pad­wy. Proś­by i po­dzię­kowania zanoszone do Boga, za wstawiennictwem tego świętego, można składać do ko­szycz­­ka przy figurze w przedsionku koś­cio­­ła.
5. SPOTKANIE SENIORÓW NASZEJ PARAFII odbędzie się w najbliższą środę 21 czer­w­ca. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona o godz. 9.00, a później spotkanie przy stole. Poczęstunek przy­go­tu­ją uczestnicy pro­gramu unijnego, realizowanego w na­szych domu parafialnym, gdzie działa Klub Integracji Społecznej. Już dzisiaj bardzo ser­decz­nie zapraszamy!
6. ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE odbędzie się tra­dy­cyj­nie w czwar­­­­­­tek pół go­dzi­­ny przed Mszą św.!
7. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:
wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika - przypada w środę, 21 czerwca;
uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusanasz parafialny odpust – będziemy obchodzić w piątek 23 czerwca. W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięs­nych. Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz. 16.30 i 18.00. Odpustowe słowo Bo­że wygłosi do nas ks. Jan NOCOŃ, emerytowany proboszcz z Katowic Wełnowca. Za­prosił go dla nas i poprosił o tę posługę ks. Prof. Józef KIEDOS, za co Mu ser­decznie dzię­ku­jemy. W czasie Mszy św. o godz. 16.30 zostaną uroczyście przyjęci pierwsi członkowie Ar­cy­brac­twa Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa w naszej parafii.
uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – obchodzić będziemy w sobotę, 24 czerw­ca. W tym dniu bę­dzie Msza św. sprawowana o godz. 17.00 z Uroczystości. Zaś Msza św. o godz. 19.00 będzie spra­wo­wa­na we­dług formularza niedzielnego, z XII Niedzieli Zwy­kłej.
w przyszłą niedzielę 25 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość zewnętrzną naszego pa­rafialnego Od­pus­tu ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Uroczysta, koncelebrowana suma odpustowa o godz. 11.00. Słowo Bo­że na wszystkich Mszach św. wygłosi i sumie odpustowej będzie przewodniczyć ks. Prof. Józef KIEDOS.
8. NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZ­NE­GO, za­pra­szam dzie­­ci ze szkoły podstawowej i przedszkola wraz z rodzicami, nau­czy­cie­la­mi i katechetką, w pią­tek, 23 czerwca, na Mszę św. dziękczynną o godz. 8.00, do kościoła pw. Ducha Św. na Świę­to­szów­ce. Okazja do spowiedzi św. od godz. 7.30! Zapraszam ser­decz­nie wszystkich, którzy chcą Panu Bogu podziękować za kończący się rok szkol­ny i ka­te­chetyczny!
9. KS. PROF. JÓZEFOWI KIEDOSOWI Z OKAZJI 50-LECIA KAPŁAŃSTWA ŻY­CZY­MY: Bo­że­go bło­gosławieństwa, zdrowia i sił na dalsze lata życia, mocy Ducha Świę­tego w posłudze, radości, op­ty­miz­mu i po­koju ducha oraz opieki Matki Najśw. Matki Kap­ła­nów. Plurimos Annos Księże Profesorze…!
10. MSZA ŚW. Z SZCZEGÓLNĄ MODLITWĄ O UZDROWIENIE zostanie odprawiona w kościele N.M.P. Królowej Polski w Pogórzu k/ Skoczowa w najbliższą sobotę 24 czerwca br. o godz. 11.00. Zapraszają ks. Ignacy CZADER, miejscowy proboszcz i O.O. Franciszkanie z Krakowa. Więcej informacji na tablicy ogło­szeń w przedsionku naszego kościoła.
11. OSTATNIE W TYM ROKU PRZED WAKACJAMI WYDAWANIE ŻYWNOŚCI, w ramach Unij­ne­go Pro­gramu, odbędzie się w środę, 24 maja br., w naszym domu parafialnym, w godzinach od 16.00 do 17.30.
12. KANCELARIA PARAFIALNA w tym tygodniu będzie czynna już normalnie! Czyli dla przypo­m­nie­nia: w poniedziałek od 19.30 do 20.30 i w środę i czwartek od 15.30 do 16.30. Zapraszam!
13. OGŁOSZENIA SPOŁECZNE:
Zarząd K.G.W. w Bierach informuje, że wyjazd zaplanowanej wycieczki do Chochołowa i Bach­le­dów­ki, od­będzie się we wtorek, 20 czerwca br. o godz. 7.00 z parkingu przy kościele. Organizatorzy proszą o za­bra­nie ze sobą dowodu tożsamości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, prowadzi rekrutację do projektu unijnego, skie­ro­wa­ne­go do o­sób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zainteresowanym oferuje się kursy i staże zawodowe z wy­na­gro­dze­niem, a dla osób niepełnosprawnych usługi asystentów, rehabilitację oraz szereg innych form wspar­cia. Zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 19 czerwca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Jasienicy.

14. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, za wspólnotę stołu Słowa Bożego i Eu­cha­­rys­tii, oraz za dar ma­ter­ial­ny, któ­­ry dzisiaj przekażemy na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W przyszłą niedzielę, 25 czerwca, odpustowa składka przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.