Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. OD JUTRA, OD 17 GRUDNIA, ROZPOCZYNAMY DRUGĄ CZĘŚĆ AD­WE­N­TU. Li­tu­r­gia tych dni przy­­­gotowuje nas bowiem bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bo­żego czyli do U­ro­­czy­stości Bożego Narodzenia.

2. MSZE ŚW. RORATNIE W NA­SZYM KOŚCIELE – będą sprawowane codziennie od po­nie­dział­­ku do piątku o godz. 18.00. Dzieciom przypominam o serduszkach dobrych czy­nów oraz o kon­kursie na naj­cie­kaw­szą ozdobę choinkową własnoręcznie zrobioną. Oz­do­by można jeszcze przy­nosić do czwartku.

3. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, odmawiamy w każ­dy po­nie­­dzia­łek, po Mszy św.. W najbliższy po­nie­dzia­­­łek po­pro­­­­­szę o przygotowanie roz­wa­żań i po­pro­wa­­dze­nie tej modlitwy - V Różę Różań­co­wą.

4. UCZNIÓW KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ za­­pra­­szam na mie­się­czną ka­te­che­zę, przy­go­to­wu­ją­cą do przyjęcia sakramentu Ducha Św., w najbliższy czwartek, 20 grudnia o godz. 19.00 do sali na górze na probostwie.

5. KANCELARIA PARFIALNA czynna o zwykłych porach: w poniedziałki od 19.30 do 20.30 oraz w śro­dy i czwartki od 15.30 do 16.30. W tych godzinach zapraszam po odbiór KART IN­TEN­CJI MSZAL­NYCH, tych, którzy nie dali rady uczynić to do tej pory. Bardzo proszę o od­bie­ra­nie tych kart, gdyż w nie­któ­rych przypadkach, nie ma możliwości odprawienia Mszy św. w za­pro­po­nowanym przez Was terminie i trze­ba uzgodnić nowy, a nie wszyscy podali na kartach numery te­le­fonów kontaktowych.

6. DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. W tym tygodniu w piątek, przypada III piątek mie­sią­ca. W związ­ku z tym, po Mszy św., przed wstawionym Najśw. Sakramentem, odmówimy Koronkę do Bożego Mi­ło­sierdzia.

7. ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ N.S.P.J., zapraszam na comiesięczne spotkanie, w pią­tek, 21 grudnia o godz. 16.00 do sali na górze na probostwie.

8. ADWENTOWE DARY SERCA! Świece „WIGILIJNEGO DZIE­­­ŁA PO­MO­CY DZIE­CIOM” i o­płatki wi­gilijne, można nabyć w zakrystii i przy kiermaszu ciast. Natomiast cia­­s­ta do­­mowego wy­pieku, w ra­­mach „SŁOD­KIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ”, dzi­siaj po raz ostatni można ku­pić w przed­­­sion­ku probostwa. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy upiekli ciasto na dzisiejszą nie­dzie­lę i w poprzednie oraz tym wszyst­kim, którzy je sprzedawali i kupowali. Bóg zapłać!

9. PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH WIEKIEM, odbędą się w naj­bliż­szą sobotę, 22 grudnia od godziny 9.00. Nowych chorych i starszych wiekiem pa­ra­­­­fian, którzy o włas­nych siłach nie mogą przyjść do kościoła, proszę zgłaszać do czwar­t­ku wieczora włącz­nie.

10. PRZEDŚWIĄTECZNA SPOWIEDŹ. Bardzo serdecznie proszę, abyśmy w tym przy­go­to­wa­niu do świąt nie za­pom­nieli o swojej duszy. Oka­z­ja do spo­t­ka­nia się z Chry­stusem prze­­­­­ba­cza­jącym w spo­­wiedzi św., w tych ostatnich dniach przed świętami, przed­sta­­wia się na­s­tę­pu­jąco:

ª w poniedziałek i wtorek – od 17.30 do 17.55;

ª w środę, czwartek i piątek - od godz. 17.00 – 17.55;

ª w sobotę - od godz. 7.00 – 7.55, potem 10.00 - 12.00 (ks. prof. J. Kiedos) i wieczorem od 16.00 do 17.55.

ª w niedzielępół godziny przed każdą mszą św.;

ª w poniedziałek, w wigilięod godz. 7.00 – 7.55 i od 10.00 – 12.00.

Nie lę­­kajmy się spo­wie­dzi św.! Tam czeka na nas miło­sie­r­­ny Oj­ciec. Pa­­mię­taj­­my, że nie ma ta­kie­go grze­chu, którego by Pan Bóg nam nie mógł przebaczyć, je­śli tylko ża­łu­­jemy i chce­my się po­p­ra­wić.

11. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach Unijnego Programu, odbędzie się w środę, 19 grud­nia w go­dzi­nach od 16.00 do 17.00 w domu parafialnym. Jednocześnie informujemy, że w dal­szym ciągu przyj­mu­­jemy nowe wnioski. Trzeba tylko, spełniać określone kryterium dochodowe, zgłosić się do GOPS-u w Jasienicy, wypełnić wniosek, zaznaczyć, że chcemy żywność odbierać w Bierach, no i oczywiście przy­nieść ten wniosek do nas na probostwo!

12. PLAN KOLĘD – WIZYT DUSZPASTERSKICH W NASZYCH DOMACH został za­mie­szczo­­ny w ga­blotce, na tablicy w przedsionku kościoła, w naszej gazetce parafialnej i na stronie in­ter­netowej na­­szej pa­ra­fii. Proszę się z nim zapoznać i tak ustawić swoje zajęcia, aby w zapro­po­no­wa­nym ter­mi­­nie przyjąć ko­lę­dę. Jeżeli po­peł­niłem jakieś błędy czy pomyłki, to proszę o wy­ro­zu­mia­łość, wybaczenie i zgłoszenie usterek w zakrystii. Plan musiałem przebudować i wypisać tylko nu­mery posesji, ponieważ ustawa o RODO u­nie­moż­liwia podawanie nazwisk. Dziękuję za wy­ro­zu­mia­łość, życzliwość i chęć okazania pomocy. Rodziny, któ­re chcą zaprosić kapłana i służbę li­tur­gicz­­ną na posiłek, pro­szo­ne są, aby zgłosić to przynajmniej kilka dni wcześniej w zakrystii i zapisać się na przy­gotowanej liś­cie. Tradycyjnie też li­czy­my na to, że pierw­sza ro­dzina, w danym dniu, przy­wiezie kolędę z probostwa do swojego do­mu, a os­ta­t­nia, odwiezie z powrotem na pro­bostwo. Proszę także o apostolstwo wobec nowych mieszkańców naszej parafii i poinfor­mo­wa­­nie ich, że jeśli chcą przyjąć kolędę, to powinni to zgłosić, osobiście lub telefonicznie na probostwie lub w kan­ce­la­rii parafialnej.

13. PRACE ZWIĄZANE ZE STAWIANIEM SZOPKI I STROJENIEM CHOINEK W KOŚ­CIE­LE wy­magają wielkiej pracy, a Adwent w tym roku jest bardzo krótki. Dlatego zapraszamy pa­nów, chętnych do po­mocy. W środę zaplanowany jest wyjazd po choinki do lasu o godz. 7.00. Na­to­miast dekoracje w kościele zacz­nie­my stawiać w piątek. Panów, któ­rzy chcą pomóc, proszę by skon­tak­to­wali się z panem Pawłem. Liczę, że znajdą się chętni do pomocy przynajmniej tak jak w ubiegłym roku. Bardzo serdecznie już dziś dzię­kuję tym, którzy pozytyw­nie odpowiedzą na apel o pomoc.

14. PRENUMERATORÓW „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” I INNYCH CZASOPISM, którzy jeszcze nie u­re­gu­lo­wa­­li płat­ności za III i IV kwartał tego roku, proszę aby to uczynili w zakrystii u pana koś­ciel­ne­go.

15. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA DAR WSPÓLNOTY ORAZ BRATERSTWO STO­­­­­ŁU SŁO­­­WA BO­ŻEGO I EUCHARYSTII. Bardzo serdecznie dziękuję za dar ma­te­rial­­­­ny zło­­­­żony dzi­siaj na dekoracje świąteczne w naszym kościele. Dziękuję wszystkim tym, którzy w mi­nio­nym tygodniu służyli nam pracą i swo­im czasem. Bóg zapłać! Wszyst­kim życzę radosnego spędzenia czasu w gronie najbliższych. Ks. prof. Józefowi, który dzisiaj ob­cho­dzi swoje urodziny; życzymy, wiele radości i zdrowia, by Ksiądz Profesor zaw­sze czuł się do­brze z nami i wśród nas. Niech Naj­święt­sza Panna i patron św. Józef, otaczają Księdza Pro­fe­so­ra miłością i opieką, zwłaszcza w trudnych chwilach i wy­praszają u swojego Syna wszelkie potrzebne Łaski, a na trud zmagania się z codziennością, niech Księdzu Profesorowi Bóg błogosławi! Wszyst­kie­go do­bre­go!

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Plan Kolędy GAZETKA 2018-2019 r..pdf)PLAN KOLĘD - wizyt duszpasterskich 2018-2019 r. 285 Kb