Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. DZISIAJ OBCHODZIMY 100-TU LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, w zwią­z­­ku z tym, dzisiaj po południu o godz. 15.00 odprawimy uroczyste na­bo­żeństwo dzięk­czyn­ne za Ojczyznę. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy!
2. RÓŻANIEC W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro, w po­­­­­­­nie­­dzia­łek, po Mszy św. po­­­­­­­pro­­­­wa­­­dzi­­ła Dziecięca Ró­ża Różańcowa.
3. NOWENNĘ KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PAD­WY odma­wia­my we wtorek, po Mszy św.. Proś­­­by i po­dzię­ko­wania za wstawiennictwem tego świętego, można składać do ko­­­­szycz­­­­­­­­­­ka przy fi­gu­rze w przed­­­sion­ku koś­cio­­ła.
4. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:
Ø wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika - w poniedziałek, 12 listopada;
Ø wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mę­czen­ni­­­ków Pol­skichwe wtorek, 13 listopada;
Ø wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiejw sobotę, 17 listopada.
5. KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH SEMINARIUM ODNOWY WIARY w na­szej pa­ra­­­fii, odbędzie się w naj­bliż­szy czwartek - 15 listopada br. o godz. 19.00.
6. MŁODZIEŻ KLASY III GIMNAZJUM I Z VIII KLASY SZKOŁY POD­STA­WO­WEJ, PRZY­GO­TO­WU­JĄ­CĄ SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRA­MEN­TU BIERZMO­WA­NIA, za­­pra­szam na comiesięczną katechezę, w najbliższą środę 14 lis­­topada o godz. 18.45, do sali na gó­­rze na probostwie. Natomiast młodzież klasy VII SP, za­pra­szam na co­mie­sięcz­ne spot­ka­nie, w czwartek, 15 listopada o godz. 18.45 również do sali na probostwie.
7. DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, przypada w najbliższy, 3 piątek miesiąca. Dla­te­go w tym dniu, po Mszy św. przed wystawionym Najśw. Sakramentem odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
8. SPOTKANIE ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ N.S.P.J., od­bę­dzie się rów­­­nież w piątek o godz. 16.30, w sali na górze na probostwie. Serdecznie zapraszamy wszyst­­­kie o­so­by, które chcą trwać przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
9. DZIEŃ SKUPIENIA DLA KOBIET! Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety, które prag­ną spędzić czas z Bogiem i z samą sobą, aby odkryć piękno i niepowtarzalność w za­myś­le Stwórcy, na Dzień Skupienia, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 17 listopada, w Pa­ra­fii p.w. św. Pawła Apostoła w Bielsku Białej na Oś. Polskich Skrzydeł. Kolejne tego ty­pu spot­kania są zaplanowane na 19 stycznia, 23 marca i 15 czerwca przyszłego roku. Szcze­góły na plakacie wywieszonym na tablicy, w przedsionku naszego kościoła.
10. REKOLEKCJE APOSTOLATU MARGARETKA Z DIETĄ WARZYWNO-O­WO­­CO­WĄ odbędą się w dniach od 24 listopada do 1 grudnia br.  w Przytkowicach k. Krakowa. Za­pra­sza­my! Szczegóły na plakacie wywieszonym na tablicy, w przedsionku na­sze­go kościoła.
11. PODZIĘKOWANIE ZA DAR NA POJAZDY DLA MISJONARZY. Organizacja  Mi­va-Polska przesłała naszej parafii Dyplom – podziękowanie za dar jaki przekazaliśmy z Ak­cji św. Krzysztof -  1 gr za jeden kilometr - przy święceniu pojazdów mechanicznych w lip­cu br.. Cieszmy się z tego wyróżnienia i jeszcze raz dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
12. KARTY INTENCJI MSZAL­­­NYCH NA NO­WY ROK LITURGICZNY są wy­ło­żo­ne w przedsionku kościoła. Karty te należy wypisać i złożyć w zakrystii. In­tencje zostaną wpi­­s­a­ne do Księgi Intencji Mszal­nych w ko­lej­no­ści ich składania. Karty te bę­dą do odbioru w pierw­szą Niedzielę Adwentu 2 grud­nia 2018 r. po południu. Bardzo proszę o czy­telne wpi­­sa­­nie treści intencji oraz o wpisanie na tę kar­tę kon­tak­to­we­go numeru te­le­fonu, dla u­łat­wie­­­­­­nia e­wentualnego uzgodnienia daty Mszy św., jeśli za­pro­po­no­wany przez zgłaszającego ter­­min bę­­dzie nie­mo­żliwy do realizacji.
13. DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, wspólnotę stołu Słowa Bo­­żego i Eu­cha­rys­­­­tii o­raz za dar ma­­­te­rial­ny przez was dzisiaj ofiarowany. Przeznaczymy go na potrzeby naszego kościoła! Bardzo serdecznie dziękuję! W przyszłą niedzielę, 18 lis­to­pa­da, przypada dzień imienin ks. Biskupa Romana PINDLA. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej Diecezji. Kolekta tym dniu, przez­na­czona będzie na bu­do­wę Domu Księży Emerytów w Andrychowie.