Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro, w po­­nie­­działek, po Mszy św. po­­­­­­pro­­­­wa­dzi­ła I Ró­ża Żywego Ró­żańca.

2. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

¯ święto św. Marii Magdaleny – przypada w poniedziałek, 22 lipca;

¯ święto św. Brygidy, zakonnicy we wtorek, 23 lipca;

¯ wspomnienie św. Kingi, dziewicyw środę 24 lipca;

¯ święto św. Jakuba, Apostoła i św. Krzysztofaw czwartek, 25 lipca;

¯ wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców N.M.P.w piątek, 26 lipca.

3. TRADYCYJNA 28. PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI BIELSKO-ŻY­WIEC­KIEJ Z BIELSKA BIAŁEJ HAŁCNOWA NA JASNĄ GÓRĘ W CZĘSTOCHOWIE wy­­ruszy we wtorek 6 sierpnia. Roz­pocz­nie się Mszą św. sprawowaną przez ks. bp-a Piotra GRE­GERA o godz. 8:00 w Hałcnowskiej bazylice. W niedzielę 11 sierpnia ok. godz. 11:30 pielgrzymi wejdą na Wały Jasnogórskie i zakończą swoje piel­grzy­mo­wanie Mszą św. o godz. 13:30 sprawowaną również, przez ks. b-pa Piotra GREGERA. Zapraszamy wszyst­kich pra­gną­cych prze­żyć jedyne w swoim rodzaju rekolekcje w drodze. Wcześniej należy zgłosić się do biura organizatora w celu za­pi­su. Za­pi­sy potrwają do 31 lipca. Zapisów można dokonać na dwa sposoby: 1) in­ternetowo: na stro­nie www.pielgrzymka.bielsko.pl 2) w hurtowni „Misericordia” w Bielsku Białej przy ul. Sło­­wac­kiego 60, w godzinach od 8:00 do 17:00. Szczegóły organizacyjne dostępne są na pla­ka­cie wy­wie­szo­nym w przedsionku naszego kościoła i w mediach społecz­no­­ściowych. Kto chciałby, a nie może piel­grzy­­­mo­wać może zostać duchowym uczestnikiem pielgrzymki poprzez zarejestrowanie się na stro­nie piel­grzy­mki.

4. JESZCZE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ APOSTOLATU MARYJNEGO NA JASNĄ GÓRĘ, która odbędzie się w najbliższą so­bo­­tę, 27 lipca br. Zapisy zostały prze­dłużone do środy 24 lipca włącznie! Koszt to 40 zł od o­so­by, a wy­jazd o godz. 6.00 rano z parkingu przed naszym kościołem.

5. DZISIAJ NA ROZPOCZĘCIE I W PRZYSZŁĄ NIEDZIELE NA ZA­KOŃ­CZE­NIE XX OGÓL­NO­­POLSKIEGO TYGODNIA ŚW. KRZYSZTOFA, po każdej Mszy św., u­dzie­lę specjalnego błogo­sła­wień­stwa wszystkim kierowcom i kierującym pojazdami me­cha­­ni­czny­mi a potem wyjdę przed kościół na parkingi i doko­na­m obrzędu pobło­go­sła­wie­nia sa­mo­cho­dów. Ofiary zebrane przy po­bło­go­sławieniu pojazdów zos­taną przekazane dla misjonarzy. Bóg zap­łać za każdy grosz szczę­śli­wej jazdy.

6. PRE­­­N­U­ME­RA­TORÓW „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” I INNYCH CZASOPISM, proszę o u­re­gu­lo­wanie opłat za III kwar­tał tego roku, w za­krys­tii u pana kościelnego.

7. DZIĘKUJĘ TYM, KTÓRZY JUŻ OFIAROWALI SWÓJ DAR NA SPRZĄ­TANIE I KWIA­TY DO KOŚ­CIOŁA. Przypominam, że wydrukowane koperty leżą w przedsionku koś­cioła, a o­fia­ry moż­na tak­że wpła­cać na parafialne konto, które podane jest w naszej gazetce z do­pis­kiem „na cele kultu religijnego - na sprzątanie i kwiaty do kościoła”. Ofiary przekazane na konto, można so­bie odpisać od podatku w roz­li­cze­­niu podatkowym na koniec roku! Przypomnę tylko, że o złożenie ofiary na ten cel, w kwocie 50 zł jed­no­razowo za cały rok pro­simy każdą ro­dzinę naszej parafii lub 30 zł osoby samotne czy rodziny gorzej u­­­po­sa­żo­nych materialnie, również jednorazowo za cały 2019 rok.

8. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM RODZINOM, KTÓRE WY­RA­ZI­ŁY SWO­JĄ TROSKĘ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZ PARAFIALNY CMENTARZ. Wyrazem tej od­po­wie­dzialności była prolongata rezerwacji miejsca na cmentarzu, po 20 latach od po­­­grzebu bliskiej o­so­by czy złożenie zwyczajowej ofiarę w wysokości 10% wartości pomnika, na­grobka po­sta­­wionego na grobie naszych zmar­łych. Bardzo cieszę się takim poczuciem od­po­wie­­dzial­no­ści, tym bardziej, że musimy zrobić no­we alejki na cmentarzu i mamy w nieokreślonej w czasie perspektywie po­większenie po­wierzchni naszego cmen­tarza, a to wszystko wymaga na­kła­dów finansowych, nie mówiąc o bieżącym kosztach utrzymania cmen­tarza tj. np. opłaty za prąd czy wy­wóz nieczystości. Bardzo serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim ofiaro­daw­com.

9. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, wspólnotę stołu Słowa Bożego i Eu­­cha­rys­tii, za po­dej­mo­wa­­ne posługi liturgiczne oraz za dar ma­­­­­­te­rial­ny, prze­znaczony dzi­­siaj na Die­ce­­zjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie. Bóg zapłać! Wam wszyst­kim, życzę miłej i ra­dos­­nej nie­dzieli spędzonej w gronie swo­ich blis­kich.