Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. DZIŚ PRZEŻYWAMY DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ DLA KA­TO­LI­KÓW NA WSCHO­­DZIE, który orga­ni­zu­je Episkopat Polski. Dla­te­go, przy wyjściu z kościoła - do puszek, będzie moż­na złożyć swój dar na ten cel. W imieniu Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie, już teraz dziękuję za Waszą ofiarność.
2. MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII tradycyjnie będzie mieć miejsce w po­nie­­dzia­łek po Mszy św.. Jutro poproszę o przy­gotowanie roz­ważań i po­pro­wadzenie modlitwy - III Różę Ró­żań­co­wą.
3. MSZE ŚW. RORATNIE, w na­szym kościele są spra­wo­wane od po­nie­dział­ku do piątku o godz. 18.00, rów­nież we wtorki. Dzieci pro­­szę, aby przynosiły ze sobą lampiony i włączały się do procesję wej­ścia.
4. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

  • wspomnienie św. , Łucji, dziewicy i męczennicy - w środę, 13 grud­nia;
  • wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła - w czwartek, 14 grud­nia.

5. WSZYSTKICH SENIORÓW Z NASZEJ PARAFII, zapraszam na comiesięczne, tym razem ad­wen­towe spotkanie, w środę, 13 grudnia br. Spotkanie rozpocznie się w kościele o godz. 9.00 wspólną Mszę św., a później, zapraszam na spotkanie przy stole do domu parafialnego.
6. KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA z III klas gimnazjum, zapraszam na katechezę, w środę, 13 grudnia, o godz. 19.15 do sali na górze na probostwie. Zgodnie z nową Instrukcją Episkopatu Polski, przy­go­to­wa­nie do sakramentu Bierzmowania przewidziane jest na okres dwóch, trzech lat. Wobec tego księża Bis­kupi bę­dą udzielać tego sakramentu jeszcze przez dwa lata w trzeciej klasie gimnazjum aż do ich wy­ga­sze­nia, a później ucz­niom pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych. For­mac­ja do tego sak­ra­men­tu nie obejmuje więc klas VI szkoły podstawowej, a będzie się rozpoczynać w klasach siódmych. Uczniów klas VI zapraszamy na spot­ka­nie grupy młodzieżowej, w drugie czwart­­ki mie­siąca tj. w najbliższy czwar­tek 14 grudnia o godz. 19.15 w sali na górze, na pro­bos­t­wie.
7. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach Unijnego Programu, odbędzie się w najbliższą środę, 13 grud­nia w na­szym domu parafialnym, w godz. od 16.00 do 17.00. Jednocześnie Caritas Bielsko Żywiecki in­fo­r­mu­je, że zakończył się okres przyjmowania nowych wniosków!
8. SPOTKANIE ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ N.S.P.J., odbędzie się w piątek, 15 grud­nia o godz. 16.30 w sali na górze na probostwie.
9. DZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, przypada w najbliższy piątek, 15 grudnia. W związku z tym, po Mszy św., w tym dniu, odmówimy, przed wystawionym Najśw. Sakramentem Koronkę do Bo­żego Mi­ło­sier­dzia.
10. NASZĄ MŁODZIEŻ studiującą, pracującą, ze szkół średnich, gimnazjum i uczniów klas VI i VII, za­pra­szam na comiesięczną Mszę św. z udziałem młodzieży, w piątek, 15 grudnia o godz. 20.00. Będą to roraty z udziałem młodzieży.
11. KOLEJNY WIECZÓR UWIELBIENIA, przeżyliśmy w miniony piątek. Dziękuje serdecznie wszystkim, którzy go animowali i w nim uczestniczyli.  Następne spotkanie w piątek 22 grudnia br. o 19.00.

12. WSZYSTKICH CZŁONKÓW RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, pro­szę, aby wypełnione dekla­ra­cje Człon­ka Ró­ży Różańcowej, oddawali swoim Zelatorom lub przynieśli je do za­krystii do następnej niedzieli 17 grudnia. Pro­szę o wyrozumiałość i życzliwe potraktowanie tej sprawy. Natomiast spotkanie Zelatorów wszystkich Róż, odbędzie się za tydzień, w niedzielę 17 grudnia o godz. 16.00 w sali na górze na probostwie. Zapraszam.

13. ADWENTOWE DARY SERCA! Świece „WIGILIJNEGO DZIE­­­ŁA POMOCY DZIE­CIOM” i opłatki wi­gi­lijne, można nabyć w zakrystii i przy kiermaszu ciast. Natomiast ciasta domowego wy­pieku, w ra­­mach „SŁOD­KIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ” można kupić w przedsionku probostwa. Za­praszam i dziękuję tym, którzy u­pie­kli ciasto na dzisiejszą niedzielę i tym, którzy je kupią.

14. PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH i starszych wiekiem parafian, odbędą się w sobotę, 16 grudnia od godz. 9.00. Nowych chorych proszę zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie do środy 13 grudnia włącznie!

15. DOTĄD NIE ODEBRANE KARTY INTENCJI MSZALNYCH można od­bie­rać w kan­­celarii pa­­ra­­fia­l­nej w normalnych godzinach jej urzędowania. Kancelaria parafialna jest czynna: w po­nie­działki od 19.30 do 20.30 oraz w śro­dy i czwartki od 15.30 do 16.30. Za­pra­szam.

16. CZTEREJ NASI MINISTRANCI UCZESTNICZYLI W KURSIE DLA LEKTORÓW zorga­ni­zo­wa­nym przez dekanalnego duszpasterza służy liturgicznej ołtarza! Trzej z nich pozytywnie zdało egzamin. Niestety jeden z nich, musiał poddać się leczeniu w specjalistycznym szpitalu. Modlimy się o Darka i o jego zdrowie, ry­chły powrót do sprawności, do domu i szkoły. Po jego powrocie i jak mamy nadzieję, po pozytywnym zdaniu eg­za­minu, wszyscy będą ustanowieni lektorami! Wczoraj, w Sali szkoły na Jasienicy, odbył się także turniej piłki nożnej drużyn ministranckich z naszego jasienickiego deka­na­tu. Nasi chłopcy zdobyli trzecie miejsce, ex aequo, z drużyną z Mazańcowic, ale w pewnym momencie mieli szansę zdobyć Puchar Dziekana. Tym razem się nie udało, ale trzeba ich pochwalić i przyznać, że nasi chłopcy zrobili duże postępy w grze, w piłce nożnej. Chłopcy, tak trzy­mać!

17. DIECEZJALNY DUSZPASTERZ OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRA­ME­N­TAL­NYCH, Ks. Krzysztof Bojan, zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, na spot­ka­nie adwentowe w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w budynku katechetycznym przy kościele św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 15.30, w niedzielę, 10 grudnia 2017 r. Mszę św. odprawi wikariusz sądowy: O. Ezdrasz BIE­­­SOK OFM, a po niej wygłosi konferencję. Na zakończenie spotkanie przy stole w kawiarence „E­maus”.

18. KOLEJNA KATECHEZA W BAZYLICE HAŁCNOWSKIEJ. Ks. Grzegorz STRZELCZYK – chrys­to­log, wykładowca UŚ, publicysta, współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv., wygłosi we wtorek, 12 grudnia, w Hałcnowskiej Bazylice katechezę „O Kościele i Świętych Obco­wa­niu”. Katecheza rozpocznie się o godz. 19.00.

19. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE. Rada Sołecka w Bierach oraz Gminny Ośrodek Kultury filia Bie­ry, ser­decz­nie zapraszają dzieci i nie tylko, na świąteczne przedstawienie pt. „Zaczarowany młyn” - Bajka o po­szu­ki­wa­niu szczęścia, w czwartek, 14 grudnia br. o godz. 17.00 w sali GOK w Bierach.

20. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA DAR WSPÓLNOTY ORAZ BRATERSTWO STO­­­ŁU SŁO­­­WA BO­ŻEGO I EUCHARYSTII. Bardzo serdecznie dziękuję za dar ma­te­rial­­ny zło­­­żony dzi­siaj na potrzeby naszego kościoła, zwłaszcza na zakup opału na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać! Dziękuję także w imieniu Fundacji „Pomóżmy ubogim”, wszystkim, którzy pozy­tyw­nie odpo­wie­dzieli na jej apel i przynieśli dary, którymi zostaną obdarowani podopieczni Fundacji. W przyszłą niedzielę, kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii, a zwła­sz­cza na zakup dekoracji świą­tecz­nych do kościoła i na zewnątrz.