OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W TRADYCYJNYCH NABO­ŻEŃ­STWACH PA­SYJ­­NYCH. Na­bo­żeń­stwo Gorz­kich Żali i Kazanie Pa­syj­­ne, bę­­­dziemy spra­wować o godz. 15.00. Zapraszam ser­decznie dzisiaj po południu! Natomiast nabo­żeń­­st­wo Dro­gi Krzy­­żo­wej, od­pra­wimy w pią­­­tek o godz. 17.00 i wyjątkowo na to nabożeństwo zapraszam dzieci i mło­dzież, ponieważ w sobotę nie będzie tradycyjnej Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci. Ser­­de­cznie za­­pra­szam do u­dzia­łu w tych nabożeństwach. Wier­­ni, któ­rzy o­d­pra­wią pobożnie Drogę Krzy­żo­wą, mo­­­gą uzyskać od­pust zu­peł­ny dla siebie lub dla kogoś ze swoich bliskich zmarłych, spełniając przy tym zwy­kłe wa­­­­runki odpustu. Za­lecki za zma­r­łych, których bę­dzie­my polecać w Drodze Krzy­żo­wej, moż­­­na skła­­dać w zakrystii. Gotowe for­­mu­larze są wyłożone w przedsionku kościoła.

2. TRWA MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII. Jutro, w po­nie­­­­dzia­­­­­­łek po­­­pro­­­­szę o przy­gotowanie roz­wa­żań i poprowadzenie modlitwy - VII Różę Ró­żań­­­­­co­wą.

3. NOWENNĘ KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PAD­WY odma­wia­my we wtorek, po Mszy św.. Wszy­st­­kich czcicieli tego świętego zapraszam do wspólnej mo­d­litwy.

4. KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA! Uczniów klas III gim­na­zjum z­­apra­szam na cotygodniową ka­te­che­zę w najbliższą środę 22 marca o godz. 19.00 do sali na gó­rze na pro­bostwie.

5. RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I KOMUNII ŚW. ZA­PRA­­SZAM NA KATECHEZĘ w czwartek 23 marca 2017 r. – godz. 19.00 do sali na górze, na pro­bos­twie. Dzieci te będą przeżywać kolejne skrutynium chrzcielne w przyszłą niedzielę 26 marca, w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Serdecznie proszę o modlitwę w intencji tych dzieci i ich rodzin.

6. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

  • Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najśw. Maryi Panny, z racji przypadającej dzisiaj nie­dzieli Wielkiego Postu, została przeniesiona na jutro, po­nie­dzia­łek, 20 marca. W tym dniu swoje i­mie­niny obchodzi ks. prof. Józef Kiedos. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam.
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Obrony Życia, Nienarodzonych Dzieci przy­pa­­da - w sobotę, 25 marca. W tym dniu będziemy świętować 25. rocznicę powstania naszej Die­ce­zji. Ksiądz Biskup zaprasza kapłanów i przedstawicieli Rad Parafialnych z każdej parafii. Uroczysta Msza św. odbędzie się w tym dniu w katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej o godz. 10.00. W naszym kościele Msza św. z Uroczystości zostanie odprawiona o godz. 17.00. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Dom Matki i Dziecka w Bielsku Białej.

7. KIERMASZ KARTEK I OZDÓB WIELKANOCNYCH odbędzie się w naszym kościele po każdej Mszy św. w niedzielę 2 kwietnia. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie gimnazjum w Jasienicy serdecznie zapraszają! Prace, które można będzie nabywać zostały wykonane przez uczniów, ucze­s­t­ników koła rękodzielniczego działającego przy tej szkole. Dochód, ze sprzedaży uczniowie prze­z­na­czą na wyposażenie stacjonarnego hospicjum w Bielsku Białej w ramach akcji „Pola na­dzie­i”.

8. OGŁOSZENIA SPOŁECZNE.

  • ZARZĄD KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W BIERACH, zaprasza członkinie na zebranie spra­­wozdawcze, które odbędzie się 23 marca tj. w czwartek o godz. 16.00, w sali G.O.K. w Bie­­rach.
  • GMINA JASIENICA PONOWNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY DO WZIĘ­CIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „SŁONECZNA GMINA JASIENICA. Przedmiotem projektu jest montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach prywatnych. Dzięki udzieleniu mieszkańcom Gminy przez Gminę Jasienica pomocy de minimis, wartość dofinansowania do montażu paneli wzro­ś­­nie do 79% kosztów całkowitych. Szczegółowe informacje, regulamin oraz deklaracja u­czest­­nic­twa, wniosek o udzielenie pomocy de minimis do pobrania za strony Urzędu Gminy Ja­sie­ni­ca www.jasienica.pl. Deklaracje należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Jasienica do wtorku, dnia 21 marca 2017 r.
  • POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIELSKU BIAŁEJ informuje hodowców i po­­siadaczy drobiu, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wypuszczania, karmienia i pojenia drobiu na wolnym wybiegu, aż do odwołania. Podpisał Lekarz Weterynarii, Zenon Dobija
9. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach Unijnego Programu, odbędzie się w środę, 22 mar­ca br., w naszym domu parafialnym w godzinach od 16.00 do 17.30. Ciągle jeszcze każdy po­trze­bu­jący może włączyć się do tego programu i otrzymywać tę żywność, jeśli tylko jego dochód na członka rodziny nie przekracza 771 zł, a na osobę samotną 951 zł. Wystarczy u nas pobrać i wy­peł­nić odpowiedni wniosek, potwierdzić go w GOPS w Jasienicy i tam powiedzieć, że żywność chce­my odbierać w Bierach przy Fundacji Charytatywnej „Pomóżmy ubogim”.

10. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W TEJ EUCHARYSTII, za wspólną mo­dli­­twę, śpiew li­­tur­­­giczny i dar materialny dzisiaj ofiarowany, na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać! W przy­szłą niedzielę, kolekta przeznaczona będzie na dekoracje związane z Triduum Paschalnym i świę­­tami wielkanocnymi.