Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, w poniedziałek po­pro­­szę, by poprowadziła V Róża Ró­żań­­­co­wa.

2. OSTATNIE TYGODNIE WIELKIEGO POSTU, TO CZAS PA­SYJ­­NY W ŚCIS­ŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Mę­ki Pańskiej. Na na­bo­­żeń­stwo Gorz­kich Żali i Kazanie Pasyjne, zapraszam dzisiaj, w nie­dzie­lę po południu o godz. 15.00. Natomiast na Dro­gę Krzy­­żo­wą dorosłych i młodzieży, za­pra­­szam w pią­­­tek o godz. 17.00. Dzieci za­pra­szam w sobotę o godz. 11.00. W zakrystii moż­na skła­dać zalecki za zmar­łych, któ­rych włączymy do modlitwy w czasie Drogi Krzy­żo­wej w piątek.

3. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N.M.P. PRZYPADA W PONIE­DZIA­­ŁEK­, 19 MARCA. W tym dniu swoje imieniny obchodzi ks. prof. Józef Kiedos i nasz nad­zwy­czaj­ny szafarz p. Józef Pyka oraz wielu mężczyzn noszących to imię. Msza św. w ich intencji zostanie od­prawiona w poniedziałek o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam.

4. KATECHEZA DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH, odbędzie się w naj­bliż­szy czwartek, 22 marca o godz. 19.00 w domu parafialnym.

5. KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z III KLASY GIMN. odbędzie się w naj­­­bliż­­­szą środę, 21 marca o godz. 19.00 do sali na gó­rze na pro­bos­twie.

6. UCZNIÓW KLASY VII SP i II GIMNAZJUM, zapraszam na comiesięczną katechezę przy­gotowującą do sakramentu bierzmowania w czwartek o 19.00 w sali na górze na pro­bos­t­wie.

7. PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH WIEKIEM PA­­­RAFIAN, odbędą się w najbliższą sobotę, 24 marca br., od godz. 9.00. Nowych cho­rych proszę zgłaszać do środy wieczora włącznie.

8. SZKOLNY KIERMASZ PALMOWY, zorganizowany przez uczniów i nauczycieli szko­­­­­ły pod­­stawowej na Świętoszówce, odbędzie się w przyszłą niedzielę, w przedsionku na­sze­go kościoła. Uczniowie tej szkoły będą sprzedawali gałązki palmowe na cele cha­ry­ta­tyw­ne dla niepełnosprawnych uczniów tej szkoły.

9. LITURGIA NIEDZIELI PALMOWEJ, którą będziemy przeżywali za tydzień, będzie roz­poczynała się na dworze od obrzędu pobłogosławienia gałązek palmowych, oczywiście jeśli pogoda na to pozwoli. I tak, msza św. w sobotę o 19.00 i w niedzielę o 7.00 i 9.00 roz­pocz­nie się przy Krzyżu Misyjnym, zaś Msza św. o godz. 11.00, rozpocznie się przy kap­licz­ce Matki Bożej, by z pobłogosła­wio­nymi palmami w dłoni, wejść do kościoła, w uro­­czys­tej pro­cesji, na wzór Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Jeżeli pogoda na to nie poz­woli, to po­błogosławienie gałązek palmowych odbędzie się w przedsionku kościoła. Bardzo pro­szę, aby w tym dniu zaopatrzyć się w palmy u dzieci na Kiermaszu lub przynieść ze sobą wy­ko­na­­­ne przez siebie.

10. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI, w ramach unijnego programu, odbędzie się w środę, 21 marca br. w godzinach od 16.00 do 17.00 w domu parafialnym.

11. PARAFIA P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA W GRODŹCU, w dniach od 1 do 9 czerwca br., organizuje pielgrzymkę do Rumunii - Transylwanii. Koszt to 2`350 zł. Ramowy program pielgrzymki, znajduje się na stronie internetowej parafii: www.parafiagrodziec.pl

12. KS. BISKUP ORDYNARIUSZ ZAPRASZA MŁODZIEŻ NASZEJ DIE­­­­­­CEZJI do ka­­­tedry Św. Mi­­ko­­ła­ja w Bielsku Białej w najbliższą Nie­­dzie­lę, na obchody 33. Światowych Dni Młodzieży na szcze­blu diecezjalnym. Spo­tka­nie rozpocznie się o godz. 13.30 przy koś­cie­­­­le pw. Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej, skąd wyruszy procesja z palmami do koś­­cioła katedralnego. Za­­chę­­cam na­­­­szą mło­dzież do u­dzia­­łu w tym spotkaniu i zabranie ze so­bą gałązek palmowych.

13. OD NIEDZIELI PALMOWEJ ROZPOCZNIE SIĘ WIELKI TYDZIEŃ. W związ­ku z tym, apeluję by osoby, które chcą włączyć się do służby liturgicznej Wielkiego Ty­god­nia, zwłaszcza zaś Triduum Paschalnego, zgłosiły swoją gotowość do służby w zakrystii. W liturgii będą służyć tylko ci, którzy przyjdą na zbiórkę w danym dniu o godz. 9.00, a jeśli chodzi o seniorów to tylko ci, którzy skontaktują się ze mną osobiście, telefonicznie czy  sms-em i poinformują w którym dniu chcą służyć i jaką funkcję chcą podjąć. Wię­cej szcze­gó­łów na ten temat jest w naszej gazetce parafialnej.

14. MAŁE I DUŻE PA­S­CHA­LI­KI, w ramach wielkanocnej akcji charyta­tyw­nej Caritas, są do nabycia w zakrystii.

15. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W TEJ EUCHARYSTII, za ws­pól­ną mo­d­li­twę, śpiew li­­­tur­gicz­ny i dar materialny złożony dzisiaj na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać! Dziękuję bardzo serdecznie ks. prof. Józefowi i ks. Marianowi za zastępstwo w cza­sie mojego pobytu w szpitalu. Dziękuję zwłaszcza ks. Józefowi, który zaopiekował się Pa­ra­fią podczas mojej nieobecności, za jego zaangażowanie i odpowiedzialność. Dziękuję także za modlitwy zanoszone w mojej intencji i proszę o dalsze, gdyż leczenie trwa dalej. Wszyst­kim życzę miłej niedzieli i roz­poczętego no­wego tygodnia.