OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. W KAŻDY PONIEDZIAŁEK, MODLITWĄ RÓ­ŻAŃ­CO­WĄ MO­DLIMY SIĘ W IN­­TEN­­CJI NA­­­SZEJ PA­­­RAFII. Jutro pro­szę o przy­­go­to­wa­nie roz­wa­­­żań i po­pro­­wa­dze­nie mo­­dlitwy - VII Ró­żę Różańcową.

2. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

'  wspomnienie św. Piusa X, papieża – przypada w poniedziałek, 21 sierpnia;

'  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowejwe wtorek, 22 sierpnia;

'  święto św. Bartłomieja apostoła – przypada w czwartek 24 sier­pnia. Dlatego dzisiaj, w nie­­dzielę 20 sierpnia, swój doroczny odpust, obchodzi macierzysta Parafia w Grodźcu Śl.. Su­ma odpustowa o godz. 11.00. Do udziału w tej uroczystości zaprasza nas ks. Kanonik An­­drzej SZCZEPANIAK, tamtejszy proboszcz.

'  uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przypada w sobotę 26 sierp­nia. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 11.00 i 17.00 z u­ro­czy­s­tości. Natomiast o 19.00 będzie Msza św. już z niedzieli. W tym dniu w czasie Mszy św. o godz. 11.00 będę dziękować Panu Bogu za drugi roku posługi wśród Was! Zapraszam do wspólnego dziękczynienia.

3. NOWENNĘ DO ŚW. ANTONIEGO odprawimy we wtorek po Mszy św.. Do ko­szycz­­­ka, któ­ry znajduje się pod figurą św. Antoniego w przedsionku kościoła, można skła­dać swo­je proś­by i podziękowania zapisane na kar­tecz­kach. Włączymy je w modlitwy w czasie tej no­wen­ny.

4. ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE odbędzie się tra­dy­­­cyj­nie w czwar­­­­­­tek pół go­dzi­­ny przed Mszą św.!

5. W MINIONYM TYGODNIU, W PONIEDZIAŁEK 14 SIERPNIA, PRZE­ŻY­LIŚ­MY KO­­­LEJ­­NE, FATIMSKIE NABOŻEŃSTWO. Bóg zapłać tym wszy­st­kim, którzy w ja­­ki­­kol­­wiek sposób włączyli się do przy­gotowania i poprowadzenia te­­­go mo­dli­tewnego spot­ka­nia. Bardzo serdecznie dziękuję wszyst­­kim ucze­stnikom za wspólną modlitwę i kwiaty przy­nie­­sio­ne Ma­­t­­­ce Bo­żej. Już dziś zapraszam na następne nabożeństwo fa­tim­skie, które odbę­dzie się tra­dy­cy­j­nie 13 wrze­śnia, tj. w środę.

6. AKCJA „CARITAS” – „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU”. Pragnę bardzo ser­decz­nie po­dzię­ko­wać wszystkim osobom i rodzinom, które włączyły się do tej akcji i zabrały ple­cak, aby napełnić go przyborami szkolnymi. Okazało się, że chętnych do podjęcia tej po­słu­gi było więcej niż plecaków. Już jedenaście napełnionych plecaków wró­ciło do nas z po­w­ro­­tem. Bardzo cieszy, fakt, że plecaki zostały napełnione z wielką szczodro­bli­woś­cią, bar­dzo hojnie, ktoś nawet wyposażył plecak w bi­don na napoje. Przypominam, osobom i ro­dzi­nom, które zabrały ple­ca­ki, a jeszcze ich nie oddały, że na­peł­niony plecak należy zwrócić naj­póź­niej do najbliższej środy - 23 sierpnia, by potem pa­ra­fia czy fundacja miały czas, choć kilka dni, aby przekazać je po­trze­bującym dzieciom.

7. POMOC DLA KS. ALOJZEGO WENCEPLA I DUSZ W CZYŚĆCU CIER­PIĄ­CYCH. Bar­dzo ser­decz­nie dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję i prze­ka­za­li swo­ją ofiarę na ten cel. W skar­bon­ce znaj­du­jącej się przy wyjściu z kościoła przy półce z gazetami znaleźliśmy o­fiary, które wy­star­czą na kilkanaście stypendiów - in­ten­cji mszal­nych dla ks. Alojzego. W jego imieniu i w imieniu dusz w czyśćcu cierpiących, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofia­­rodawcom i  dobrodziejom. Akcja trwa nadal.

8. ZAPRASZAM SERDECZNIE NA KOLEJNY WIECZÓR UWIEL­BIE­NIA w naj­bli­ż­­szy piątek 25 sierpnia do naszej para­fial­nej świątyni. Przyjdźmy wszyscy i „straćmy ten czas dla Pana Boga”. Początek po Mszy św. około godz. 19.00, a zakończenie o 20.30 Ape­lem Jasnogórskim.

9. W PONIEDZIAŁEK WYJEŻDŻAM NA KILKUDNIOWY WYPOCZYNEK i w tym cza­­sie w wy­peł­nie­niu o­bo­wiąz­ków duszpasterskich zastąpi mnie ks. prof. Józef KIE­DOS. Z tego też powodu kan­­­celaria pa­ra­fialna w tym tygodniu będzie nieczynna! Pilne pra­wy proszę za­ła­­twiać z ks. pro­fesorem co­­dziennie po Mszy św. w zakrystii. Serdecznie dzię­kuję Księdzu Pro­­fesorowi za całą życzliwość i umożliwienie mi tych kil­ku dni wy­po­czyn­ku i odwie­dze­nia rodziny mo­je­go brata.

10. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, za wspólnotę stołu Słowa Bożego i Eu­cha­­­­ry­s­­tii, o­raz za dar ma­­­ter­ial­ny, któ­­ry dzisiaj przeznaczymy, na po­trzeby naszej parafii, głów­­nie na pokrycie kosztów pielęgnacji i ochrony roślin, przed naszym kościołem i domem pa­ra­fialnym. Dziękuję także za kartkę z pozdrowieniami od pielgrzymów pieszej piel­grzym­ki na Jasną Górę oraz za dary stołu przyniesione na probostwo.