Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, odmawiamy w po­nie­­­dzia­łek, po Mszy św.. W najbliższy po­nie­działek, po­­pro­­­­­szę o przygotowanie roz­­wa­­­­­żań i po­­­pro­wa­­­dze­nie tej modlitwy – VII Różę Ró­­żań­­co­wą.
2. WIELKI POST, TO CZAS TRADYCYJNYCH NABOŻEŃSTW PA­SYJ­­NYCH. Ser­­­decznie zapraszam dzisiaj po południu o godz. 15.00 na na­bo­­żeń­stwo Gorz­kich Żali i Ka­zanie Pasyjne. Natomiast na nabożeństwo Dro­gi Krzy­­żo­wej, dorosłych i młodzież za­pra­szam w pią­­­­tek o godz. 17.00, a dzieci w so­bo­tę o godz. 11.00. Zalecki za zmarłych, których włączamy do modlitwy w czasie Drogi Krzy­żo­wej, moż­­­na składać w zakrystii. Go­towe formularze są wyło­żo­ne w przed­­sionku koś­cio­ła.
3. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTO­WA­NIA PAŃSKIEGO PRZYPADA W PONIE­­DZIA­ŁEK, 25 MARCA. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego. Zachęcam wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez du­cho­wą adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Kolekta zebrana w czasie tej Mszy św., zostanie przekazana na Dom Matki i Dziecka w Bielsku Białej. W tym dniu także przypada 27. rocz. erygowania naszej Die­ce­zji dlatego modlitwą obejmiemy cały nasz Kościół par­ty­ku­lar­ny.
4. KATECHEZA DLA UCZNIÓW III KLASY GIMNAZJUM i VIII KLASY SZKO­ŁY POD­­STWOWEJ, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, od­bę­dzie się w środę, 27 marca o godz. 19.00 w „sali na górze” na probostwie. Bardzo proszę całą wspól­no­­­tę parafialną, o gorącą mo­dli­twę za naszą młodzież, w tym ostatnim okresie przed przyjęciem tego sak­ramentu. W najbliższą środę młodzi będą pisać wewnętrzny egzamin, a po świętach wielkanocnych, w środę 24 kwietnia, będziemy goś­cić wśród nas Dekanalnego wizytatora katechizacji, który sprawdzi całokształt przygotowania na­szej mło­dzie­ży, przed uroczystością Bierzmowania, którą będziemy przeżywać w naszej parafii, w sobotę 4 maja br..
5. NATOMIAST MŁODZIEŻ KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, która realizuje pierwszy rok, z trzyletniego cy­klu przy­­gotowania do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, serdecznie za­pra­szam na ka­techezę w czwartek 28 marca o godz. 19.00, również do „sali na górze”, na probostwie. Zgodnie z de­cyzją ks. Biskupa, w najbliższej przyszłości, w proces przygotowania młodzieży do Bierz­­mo­wa­­­nia mają się aktywnie włą­czyć przedstawiciele całej parafii, którzy utworzą zespół dorosłych a­ni­­ma­to­rów, ściśle współ­pra­cu­ją­cych z księdzem, reprezentujących wszystkie ist­nie­ją­ce w parafii wspól­­­noty i grupy dusz­pas­ter­­skie, tak aby młodzież po przyjęciu sakramentu Bierz­mowania, chciała włączyć się w życie pa­ra­fii i wzbogaciła te wspólnoty swoim młodzieżowym zapałem. Dlatego w naj­bliż­szym czasie bę­dę pro­sił przedstawicieli naszych parafialnych wspólnot, aby włączyli się do te­go zespołu e­wan­ge­li­­zacyjnego i po ukończeniu Kursu Animatora organizowanego przez Die­ce­zję, podjęli współ­pra­­cę ze mną w formowaniu  młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierz­mo­wania i dalej, do doj­rza­łego życia chrześcijańskiego w naszej parafii, poprzez m.in. włą­czenie się do istniejących grup i two­rzenie ewentualnie nowych wspólnot w parafii.
6. COTYGODNIOWA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU rozpocznie się w czwar­­­­­­­­tek o godz. 17.30. Za­pra­­szam do in­dy­widualnej modlitwy i uwielbiania Pana Jezusa w Eu­­­­charystii.
7. DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH, odbędzie się w Międzyrzeczu Gór­­nym, w niedzielę, 31 marca od godz. 14.00. Wszystkich szczęśliwie zakochanych i na­rze­­czo­nych, planujących zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, w najbliższej przy­szło­ści, serdecznie zachęcam do udziału w tym spotkaniu.
8. BARDZO PILNIE POSZUKUJEMY OSOBĘ, KTÓRA PODJĘŁABY SIĘ SPRZĄ­­­TA­NIA NA­­­SZEGO KOŚCIOŁA, ORAZ OSOBE NA GOSPODARZA NASZEGO CMENTARZA. Zarówno pani Urszula jak i pan Leopold, będą swoje obowiązki pełnili jeszcze tylko do końca tego miesiąca. Pozostało nam wiec mało czasu, dlatego, osoby, które chcia­­łaby się podjąć tych posług, proszę by zgłosiły się do mnie, najlepiej w godzinach urzędowania kan­celarii parafialnej. Jeżeli pogoda na to po­z­wo­li, to jeszcze w tym tygodniu będziemy chcieli razem z Panem Leopoldem, przeprowadzić au­­dyt sytuacji na naszym cmentarzu, celem upo­rząd­ko­wania dokumentacji cmentarza, aby by­ła zbieżna z rzeczywistością.
9. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA DAR WSPÓLNOTY ORAZ BRATERSTWO STO­­­­­­­­­­ŁU SŁO­­­WA BO­­­ŻEGO I EUCHARYSTII. Bardzo serdecznie dziękuję za dar ma­te­ria­l­­­­­ny zło­­­­­żony dzi­siaj na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać! Dziękuję także panom, którzy pomagali przy rozładunku węgla. Ży­czę Wam mi­łej nie­­dzie­­­li, spędzonej w gronie naj­bli­ż­szych.