OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. TRWA MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII. Jutro, w po­nie­dzia­­­­łek po­­­pro­­­­szę o przy­gotowanie roz­wa­żań i poprowadzenie modlitwy - III Różę Różań­co­wą.

2. OB­CHO­DY LI­­TUR­GICZNE TEGO TYGODNIA:

  • Ø święto Katedry św. Piotra, apostoła - w środę, 22 lutego;
  • Ø wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika - w czwartek, 23 lutego.

3. NOWENNĘ KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PAD­WY odma­wia­my w każdy wto­rek, po Mszy św.. Wszy­st­kich czcicieli tego świętego zapraszam do wspólnej mo­d­litwy.

4. „WIERZĘ W STWORZYCIELA I ZIEMI” – to temat katechezy, która wygłosi ks. Tomasz Jakle­wicz – redaktor i znany publicysta „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”, w najbliższy wtorek, 21 lutego w Hałcno­w­s­kiej Bazylice. Katecheza rozpocznie się o godz. 19.00. O 18.15, ks. Tomasz odprawi Mszę św. z kazaniem.

5. WSPOLNÓTA APOSTOLATU MARYJNEGO, będzie miała swoje comiesięczne spotkanie w śro­dę, 22 lutego o godz. 16.30 w sali na górze na probostwie. Serdecznie zapraszam.

6. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach Unijnego Programu, odbędzie się w środę, 22 lutego br. w go­dzi­­nach od 16.00 do 17.30 w domu parafialnym.

7. KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA! Uczniów klas III gim­na­­zjum z­a­pra­szam na ka­te­che­zę w środę 22 lutego o godz. 19.00, do sali na gó­rze na pro­bos­t­wie.

8. I SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM PRZE­B­A­­CZAJĄCYM W SAKRA­MEN­­CIE PO­KU­TY I PO­JEDNANIA DLA DZIECI przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie w czwar­tek 23 lu­tego 2017 r. o godz. 17.00. Odprawimy na­bo­żeństwo pokutne dla dzieci i ro­dzi­ców z okazją do spo­wie­dzi św.. Tra­dy­cyj­na adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.30.

9. NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE. W przyszłą niedzielę, 26 lutego, przypada ostatnia nie­dziela przed okresem Wielkiego Postu. W związku z tym po Mszy św. o godz. 11.00 roz­pocz­niemy adorację Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakramencie. O­ka­zja do spotkania z Chrys­tu­sem prze­baczającym w Sakramencie Po­jed­na­nia od godz. 15.00, a o 17.30 na­bożeństwo eucharystyczne, kończące adorację w tym dniu. Szcze­góły adoracji w poniedziałek i wtorek podam w przyszłą niedzielę.

10. MISJE INTRONIZACYJNE NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA rozpoczniemy również w przy­­szłą so­botę i niedzielę 25 i 26 lutego. Natomiast nasze dzieci, szkolne i przedszkolne zapra­szam na Wiel­ko­post­ne, Szkolne Rekolekcje Intronizacyjne Najśw. Serca Pana Jezusa od Środy Po­piel­cowej do piątku, od 1 do 3 marca do kościoła na Świętoszówce. Szczegółowe programy misji i rekolekcji są zamieszczone w naszej ga­zetce „GŁOS SERCA”, na tablicy w przedsionku koś­cio­ła, w gablotce i na naszej stronie interne­to­wej www.­parafiabiery.pl. Proszę się z nimi zapoznać i tak ustawić swoje zajęcia, aby codziennie uczestniczyć w tych ćwiczeniach duchowych. Proszę także rodziców o zachęcenie naszych dzieci do u­dzia­łu w rekole­kc­jach. Do rados­ne­go udziału w tych wydarzeniach zapraszają nas księża Misjonarze: Drodzy bracia i siostry! Już wkrótce przybędziemy do Was jako misjonarze ze Zgromadzenia Księży Naj­­święt­sze­­go Serca Je­zu­so­we­go, a­­by wraz z Wami przeżywać duchowe odnowienie - Misje i Re­ko­lek­cje Szkolne Intro­ni­zacyjne N.S.P.J.

Chcielibyśmy zatem, abyśmy rozpamiętując cztery Wielkie Objawienia Serca Jezu­so­we­­go, prze­ka­­zane świa­­tu przez św. Małgorzatę Marię Alacoque odnowili naszą pamięć o Bo­żej Mi­łości, która objawiła się w zna­ku przebitego Serca. Jakże bardzo tej Miłości po­trze­buje każdy z nas. Potrzebują jej nasze rodziny, nasze wspól­­noty i nasze parafie, potrzebuje na­sza Ojczyzna.

Tylko w Sercu Jezusa, możemy odnaleźć prawdziwe źródło szczęścia i pokoju, wszyst­kich ludz­kich tę­s­knot. Tyl­ko w Sercu Boga możemy odnaleźć przebaczenie, tylko z Nim mo­­­żemy podążać bez­piecz­nie i pewnie w piel­grzym­ce wiary do domu Ojca, ku temu miej­scu, w którym każdy utrudzony wę­drowiec odnajdzie upra­gnio­ny kres wędrówki.

Serce Jezusa, Bramo Miłości, naucz nas kochać mimo wszystko i ponad wszystko. Tym ha­słem mi­syj­nym chce­­my podkreślić i wyrazić nasze pragnienia, które w czasie Mszy św. i na­bożeństw będziemy za­nosić przed Tron Boży.

W czasie naszych spotkań nie zapomnimy o nikim. Będziemy pamiętali o starszych wie­kiem i cho­rych, któ­rych umocnimy sakramentem namaszczenia. O dzieciach i młodzieży, które zawierzamy o­piece Bożego Ser­ca. O małżonkach, którzy odnowią swoje ślubowania, o całej parafii, która w akcie Intronizacji Najśw. Sercu Je­zu­sa, wyrazi wolę bycia zapisaną w Je­go Sercu. Na zakończenie Misji św. udzielimy wszystkim bło­go­sła­wień­stwa z da­rem od­pus­tu zupełnego.

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapewniamy o chrześcijańskich uczuciach mi­ło­ści, za­czerp­niętych z głę­bin Bożego Serca, które płonie najgorętszym oddaniem i życzliwo­ścią dla ludzi do­brej woli, doświad­czo­nych tru­dem życia i pracy, ciężarem boleści i brze­mie­niem choroby czy nie­spraw­ności związanej z podeszłym wie­kiem.

Już teraz cieszymy się niezmiernie z tych misyjnych spotkań z Wami. Ufając, że z Wa­szej stro­ny spot­ka­my się ze szczerą wolą i chęcią powrotu do Boga i coraz większą ku Nie­­­­­mu mi­ło­ścią.

Zapraszamy wszystkich do Waszego Kościoła Parafialnego, w którym Jezus czekał bę­dzie na każ­dego z Was ze swoimi łaskami, swą miłością i przebaczeniem.

Zapraszamy dzieci szkolne i przedszkolne do kościoła pw. Ducha Świętego na Świę­to­szów­ce, gdzie od Śro­dy Popielcowej do Piątku po Popielcu dzieci, przeżywać będą swoje wielkopostne, szkolne re­kolekcje in­tro­niza­cyj­ne.

Zwracamy się też do Was z pokorną prośbą o modlitwę w intencji naszego wspólnego dzieła – Misji i Re­ko­lekcji Szkolnych Intronizacyjnych. Ze swojej strony zapewniamy Was o mo­dlitwie i pa­mię­ci przy ołtarzu Pa­­­na. Na koniec przesyłamy Wam i Waszym Dusz­pas­te­rzom serdeczne poz­dro­wie­nia. Szczęść Boże! Ks. Zdzisław PŁUS­KA SCJ; Ks. Zenon SIEDLARZ SCJ - Wasi Misjonarze ze Zgro­ma­dzenia Księży Najświętszego Serca Jezu­so­­wego.

11. FUNDACJA CHARYTATYWNA „POMÓŻMY UBOGIM” ISTNIEJĄCA PRZY NASZEJ PA­RA­FII prosi o darowiznę w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy może pomóc prze­­­kazując go przy rocznym zeznaniu podatkowym. Nazwę Fundacji i nu­mer KRS można znaleźć na ulotkach wyłożonych w przedsionku kościoła lub na stronie fundacji www.­fun­dacjabiery.pl. Za każdy dar i każdą formę wsparcia w imieniu obdarowanych, podopiecznych Fundacji ser­deczne „Bóg zapłać!”.

12. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W TEJ EUCHARYSTII, za wspólną mo­dli­twę, śpiew li­­tur­­giczny i dar materialny, dzisiaj ofiarowany, który przekażemy na cele duszpasterstwa na­­szej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. BÓG ZAPŁAĆ! W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, a zwłaszcza na koszty organizacji misji i rekolekcji szkolnych dla dzieci. Dziękuję braciom SZOBLIK za nowe szuf­la­dy do zakrystii i odnowienie stolika na dary.