OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. DZISIEJSZA NIEDZIELA W SPOSÓB SZCZEGÓLNY POŚWIĘCONA JEST BO­ŻEMU MI­ŁO­­SIER­­DZIU i kończy czas Oktawy wielkanocnej. Decyzją Konfe­ren­cji E­pis­­ko­patu Polski, Nie­dziela Mi­ło­sier­dzia roz­po­czy­na obchody 73. Tygodnia Miło­sier­dzia pod hasłem: „Idźcie i głoś­cie”.

2. DZISIAJ PO POŁUDNIU, W NASZYM KOŚCIELE ODPRA­WIA­­MY UROCZYS­TE NA­BO­ŻEŃ­STWO KU CZCI BOŻEGO MIŁOSIER­DZIA – GODZINA MI­ŁO­SIER­­­­DZIA. Ba­r­dzo ser­decz­nie zap­ra­­szam, do u­dzia­­­łu w modlitwie, w tej właśnie szczególnej godzinie, czyli od godz. 15.00.

3. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro po­pro­wa­dzi­ła I Róża Różańcowa.

4. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

  • Ø uroczystość św. Wojciecha , biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, (przeniesiona z 23 kwiet­nia) przypada - jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia;
  • Ø święto św. Marka, ewangelisty, przypada - we wtorek 25 kwietnia;
  • Ø święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy, świę­tu­je­my w so­botę, 29 kwietnia. W tym dniu przypada Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej.

5. PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZICÓW DO SANK­TU­ARIUM M.B. FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM NA KRZEPTÓWKACH odbędzie się we wtorek 25 kwietnia. Z tego powodu, w naszym parafialnym kościele, nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. Mszę św. dzięk­czynną odprawię w Sanktuarium w Zakopanym o godz. 12.00. Pro­szę o wy­ro­zu­miałość i sko­rzys­ta­nie z Eucharystii, w tym dniu, w sąsiednich parafiach.

6. SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZY­ST­KICH SE­NIORÓW Z NASZEJ PARAFII W NAJ­BLIŻ­­SZĄ ŚRODĘ, 26 KWIETNIA, na swoje comiesięczne spot­ka­nie, które odbędzie się w Tygodniu Mi­ło­sierdzia. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona o godz. 9.00, a po Mszy św. za­pra­sza­my na świąteczne spotkanie przy stole w naszym domu parafialnym.

7. SPOTKANIE APOSTOLATU MARYJNEGO - CUDOWNEGO MEDALIKA w najbliższą śro­­dę 26 kwietnia br. o godz. 16.30, w salce na górze na probostwie. Serdecznie zapraszam czci­cie­li Najśw. Maryi Pan­­ny, człon­ków Żywego Ró­żańca i Apostolatu Cudownego Medalika N.M.P..

8. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. Młodzież klas III gim­na­zjum, za­­praszam na cotygodniową katechezę w najbliższą środę, 26 kwietnia o godz. 19.00. Ucz­niów klas II gimnazjum zapraszam na comiesięczną katechezę w czwartek 27 kwietnia o godz. 19.00. Obie grupy zapraszam do sali na górze na probostwie.

9. MIESIĘCZNA MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ŚERDENICH PONAD­GIM­NA­ZJANYCH zostanie odprawiona w najbliższy piątek 28 kwietnia, o godz. 20.00. Serdecznie zachęcam i za­pra­­­szam całą młodzież naszej parafii, a ro­dziców proszę o pomoc w zmo­bi­lizowaniu naszej mło­­dzie­ży. Nasz zespół młodzieżowy proszę o oprawę muzyczną.

10. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO odbędzie się w śro­dę 26 kwiet­nia w godzinach od 16.00 do 17.30.

11. Kościół poprzez swoje prawo przypomina nam, że jeszcze TRWA STOSOWNY CZAS NA OD­BYCIE SPOWIEDZI I PRZYJĘCIE KOMUNII ŚW. WIEL­KA­NOC­NEJ. Niech wezmą sobie to do serca ci, którzy tego obo­wiązku jeszcze nie spełnili.

12. DIECEZJALNA PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁO­SIER­­DZIA W KRA­KOWIE ŁAGIEWNIKACH wyruszy z bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Bielsku Białej Hałcnowie w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Natomiast zakończenie pielgrzymki od­­będzie się w łagiewnickim san­k­tuarium, w środę, 3 maja, o godz. 15.00, Koronką do Bożego Mi­ło­sierdzia oraz Mszą św..

13. NAJNOWSZY „GOŚĆ NIEDZIELNY” WRAZ Z PŁYTĄ CD Z FILMEM FABU­LAR­NYM PT. „ZMAR­TWYCH­WSTA­ŁY” jest do nabycia w zakrystii, tam także można nabyć naj­now­szy tygodnik „NIE­DZIELA”.

14. „NIEDZIELA BIBLIJNA” przypada w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia, w 3 Niedzielę Wiel­­­ka­noc­ną.

15. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: Wójt Gminy Jasienica informuje o przystąpieniu do spo­rzą­dza­nia miej­scowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w obrębie wszyst­kich so­łectw. Zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych w terminie do 19 maja 2017 r.

16. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, za wspólnotę stołu Słowa Bożego i Eu­cha­rys­tii, oraz za dar materialny, który dzisiaj przeznaczymy na diecezjalne cele charytatywne. Bóg zapłać! Dzi­siaj rów­nież wychodząc z koś­cioła, ofiarą do puszek będziemy mogli wesprzeć Die­ce­zjal­ne radio „Anioł Beskidów”. Przypominam o naszej ak­cji niesienia pomocy rodzinom w Syrii i Libanie, w ramach akcji Ca­­ritas: „Rodzina rodzinie”. Na stoliku z darami, pod chórem jeszcze do końca kwietnia wy­sta­wio­ny jest koszyczek gdzie można składać nasze dary na po­moc rodzinom na Bliskim Wschodzie. W przyszłą nie­­­dzie­­­­­­­­­­lę, kolekta przeznaczona bę­­­dzie na potrzeby naszej parafii. Dziękuję tym, którzy pomagali w pracach na probostwie i w kościele, a także braciom Szoblik za wykonanie krzyża do Bożego Grobu.